fbpx

一點葡語 - 不規則動詞

葡語是動詞,葡語動詞,葡文文法,葡萄牙代詞,葡語定冠詞,定冠詞,葡萄牙知識,葡萄牙文化,澳門葡文課程,澳門學葡語,澳門葡語,葡語澳門,葡文澳門,葡文課程,澳門學葡文,澳門 葡文,葡文 澳門、澳門葡文班,葡萄牙知識,澳葡文化知識,一點葡語,葡文,澳門葡語課程

葡語不規則是動詞

前面提到的以ar/er/ir 結尾的動詞,都是規則動詞,而他們的變位都是規則的。以falar(說)為例,它的五個現在時變位,適用所有以ar 的結尾的動詞。但在葡語中大概有80幾個動詞,它們的詞尾雖然也是ar/er/ir,但變位是不規則的,需要同學背它們的變位。

我們今天介紹葡語中最重要的兩個不規則動詞ser 和estar,中文意思都為”是”,它們的區別是:ser 描述永久性或事實的事物;而estar描述臨時性事物。

ser 的現在時變位

Eu sou (我是)

Tu és (你是)

Ele/Ela/Você é (他/她/您是)

Nós somos (我們是)

Eles/Elas/Vocês são(他們/她們/您們是)

estar 的現在時變位

Eu estou (我是)

Tu estás (你是)

Ele/Ela/Você está (他/她/您是)

Nós estamos (我們是)

Eles/Elas/Vocês estão(他們/她們/您們是)

例子:

Eu sou médico. (我是醫生。職業是一個事實)

Eu estou cansado.(我累了。疲勞是臨時性的)

 

Ele é alegre. (他快樂。他天性快樂)

Ele está alegre. (他快樂。他此時此刻快樂)

仲有唔清楚?快啲嚟Portuget 明橋葡語學葡文啦!

想知多啲學葡文嘅知識?快啲like 同share 我地Facebook page 啦!

✔️查詢及詳情

電話:+853 28422300

地址:

黑沙環本校:澳門黑沙環蓮峰街南方花園十四座地下D

北京街分校:澳門新口岸北京街廣發商業中心6/F

✔️請假及補堂指引:https://portuget.com/absence

✔️葡萄牙語留位表格:

葡文課程成人班:https://portuget.com/lastest-timetable/
葡語課程小童班:https://portuget.com/children-lastest-timetable/

WeChat 公眾號:PortuGet 明橋葡語

Facebook:www.facebook.com/portuget

Instagram:www.instagram.com/portuget_mo

一點葡語 – 是動詞
課程留位表

課程留位表

了解我們的途徑